Προγραμματισμός IΙ

Κωδικός: 
8119
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Με το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
 • να σχεδιάζουν και να δομούν εφαρμογές με σύνθετα χαρακτηριστικά
 • να εκμεταλλεύονται έτοιμες βιβλιοθήκες και δομές δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν σχεδιαστικά πρότυπα
 • να επεξεργάζονται σύνθετες δομές και πηγές δεδομένων
 • να αξιολογούν εναλλακτικές τεχνολογίες και εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

 • Γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης
 • Τεχνολογίες μεταγλώττισης και εκτέλεσης
 • Προγραμματισμός με αντικείμενα
 • Σχεδιασμός, εμφάνιση και ύφος
 • Δημιουργία κλάσεων
 • Κληρονομικότητα
 • Υλοποίηση εκτενών συστημάτων: χειρισμός λαθών και εξαιρέσεις, τελικές κλάσεις, μέθοδοι και μεταβλητές, διεπαφές, πακέτα, δομικά σχεδιαστικά πρότυπα, σχεδιαστικά πρότυπα συμπεριφοράς
 • Γενικεύσεις και νήματα
 • Περιγραφή δεδομένων με XML και κανονικές εκφράσεις
 • Δομές δεδομένων: συμβολοσειρές, επαναλήπτες, σύνολα από bit, διανύσματα, στοίβες, αντιστοιχίσεις, πίνακες κατακερματισμού
 • Χειρισμός αρχείων
 • Δημιουργία γραφικών εφαρμογών
 • Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και χρήση βάσεων δεδομένων.