Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Στόχος της κατεύθυνσης είναι να δώσει στους φοιτητές που την επιλέγουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες εργασιακές σχέσεις και τον σημαίνον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού.

Η κατεύθυνση της στρατηγικής, επιχειρηματικότητας και ανθρώπινων πόρων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε:

 • να παρέχει, μέσω των μαθημάτων της, γνώσεις τόσο στην θεωρία όσο και στην πρακτική εφαρμογή, για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσίας καθώς και για θέματα καινοτομίας, στρατηγικής και υλοποίησης στρατηγικών αλλαγών, στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας
 • να διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης και να αναπτύσσει τις διοικητικές, οργανωτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις
 • να βοηθήσει τους φοιτητές που την επιλέγουν να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση της επιχειρηματικής στρατηγικής με την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της επιχείρησης
 • να συνδράμει τους αποφοίτους που τους ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα στην κατανόηση των λειτουργιών και του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μικρή επιχείρηση ή σε ένα start-up
 • να συντελέσει στην διερεύνηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας και στρατηγικής στην δυναμική νέα επιχειρηματικότητα
 • και να βοηθήσει μέσω της πρακτικής εφαρμογής των παραπάνω στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Διοικητικά στελέχη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό
 • Στελέχη σε διευθύνσεις ανθρωπίνων πόρων
 • Στελέχη σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις
 • Σύμβουλοι - εξωτερικοί συνεργάτες επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες

Μαθήματα Κατεύθυνσης