Χρηματοοικονομική Μηχανική

Κωδικός: 
8163
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Χρηματοοικονομική Μηχανική είναι η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως forwards, futures, swaps και options, για την αναδόμηση και αναδιάρθρωση εταιρικών ή επενδυτικών χρηματοροών ώστε να επιτευχθούν τακτικοί και στρατηγικοί στόχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση κινδύνου. Η χρηματοοικονομική μηχανική είναι η βάση της ανάπτυξης και καινοτομίας στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα δίνοντας σχεδόν απόλυτη ευελιξία στους συμμετέχοντες, επενδυτές και επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους την μετατροπή μιας δεδομένης μελλοντικής χρηματοροής, σε μια καινούργια χρηματοροή με τελείως διαφορετικό χρονικό ορίζοντα, ποιότητα και ποσότητα πληρωμών και χαρακτηριστικά κινδύνου. Η μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό σκοπό της χρηματοοικονομικής μηχανικής. Το μάθημα στοχεύει τόσο στην θεωρητική κατάρτιση όσο και στην εξοικείωση με εφαρμογές, αναλυτικά εργαλεία και πρακτικά προβλήματα. Προαπαιτεί βασικές γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και χρηματοοικονομικής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
  • Προθεσμιακά Συμβόλαια & Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Forwards & Futures)
  • Δικαιώματα Προαίρεσης
  • Μέτρηση & Διαχείριση Κινδύνου