Βραβεία Επίδοσης Τμήματος Στατιστικής

Tμήμα

Τύπος Υποτροφίας

Τίτλος Υποτροφίας

Περιγραφή

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Βραβείο Επίδοσης

Βραβείο Επίδοσης Τμήματος Στατιστικής

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, για τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών, χορηγείται ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ στους δύο (2) καλύτερους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε όλα  τα μαθήματα (τουλάχιστον οκτώ (8)), του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών και έχουν λάβει μέσο όρο, τουλάχιστον, «οκτώ» (8). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο επίδοσης το λαμβάνουν όλοι οι ισοβαθμούντες φοιτητές.  
Όσοι είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου εξαιρούνται της διαδικασίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής κατά 100% από τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής

Υποτροφία για την παρακολούθηση ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής

Κάθε τελειόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής που ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, με μέσο όρο πτυχίου, τουλάχιστον, "οκτώ και πενηνταένα εκατοστά" (8.51), λαμβάνει πλήρη υποτροφία (με τη μορφή απαλλαγής κατά 100% από τα τέλη φοίτησης) για την παρακολούθηση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, για τα επόμενα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησής του, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου και επιλογής του στο ΠΜΣ.

Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις για Υποτροφίες από άλλους φορείς και Ιδρύματα.