Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ ΠΜΣ και Hellas Direct

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Εργαστηρίου Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της

Hellas Direct Insurance (HDI)

Συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτή η ανάληψη από κοινού δράσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

  1. Την αμοιβαία μεταφορά επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας διαμέσου σεμιναρίων, παρουσιάσεων, συναντήσεων εργασίας και λοιπών μέσων. Την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).
  2. Την αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε ασφαλιστικά και ευρύτερα χρηματοοικονομικά συστήματα προς κοινό όφελος.
  3. Την από κοινού επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων του ΠΜΣ ΠΔΑΧΚ με προσανατολισμό σε ασφαλιστικά θέματα.
  4. Την προώθηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΠΜΣ ΠΔΑΧΚ στην HDI, στο πλαίσιο της εκπόνησης των Διπλωματικών Εργασιών τους.
  5. Την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που δύναται να χρηματοδοτηθούν από εσωτερικά κονδύλια έρευνας ή/και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από άλλους φορείς.
  6. Την προβολή και προώθηση των δράσεων των δύο πλευρών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλισης.
  7. Την διαμόρφωση ενός πλαισίου χορήγησης υποτροφιών και βραβείων προς τους φοιτητές του ΠΜΣ ΠΔΑΧΚ.