Αποτελέσματα Προγράμματος Blended Intensive Programme

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP):

 "ADVANCED ANALYTICS FOR DATA SCIENCE", ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Blended Intensive Programme (BIP):“Advanced Analytics for Data Science” περιόδου Σεπτεμβρίου 2023, ακολουθεί κατάσταση των πέντε (5) επιλεγέντων προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Στατιστικής, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης):

Α/Α

Α.Μ.

Κατάταξη Επιλεγέντων

1

6200042

9,93

2

6200036

9,18

3

6210056

9,01

4

6210050

8,76

5

6190115

8,14

Θέση η οποία δε θα γίνει αποδεκτή από επιλεγέντα φοιτητή/τρια θα καλυφθεί από τον πρώτο –διαθέσιμο- επιλαχόντα/επιλαχούσα, με βάση την ακόλουθη σειρά κατάταξης και έως την εξάντλησή της:

Α/Α

Α.Μ.

Κατάταξη Επιλαχόντων

1

6210053

7,70

2

6210058

7,24

3

6200066

7,21

4

6200103

7,11

5

6210060

6,97

6

6200111

6,50

7

6180011

6,48

8

6190102

6,40

9

6210085

6,36

10

6210046

5,89

11

6200095

5,84

12

6200014

5,76

13

6210021

5,70

14

6210054

5,31

15

6190049

5,15

16

6190101

4,67

17

6200018

4,26

18

6180023

3,77

19

6190021

3,47

Η αίτηση του φοιτητή/τριας με Α.Μ.: 3190179 δεν αξιολογήθηκε, καθώς η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αφορά φοιτητές άλλων Τμημάτων του Ο.Π.Α.

Οι επιλεγέντες προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο email της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr), υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 μέσα από την ιστοσελίδα, www.gov.gr , αποδοχής της θέσης τους (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses, ως ακολούθως:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι τη θέση μου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Blended Intensive Programme:“Advanced Analytics for Data Science”του Πανεπιστημίου της Νάπολη (Universita degli Studi di Napoli, Federico II, Italy).

Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των επιλεγέντων φοιτητών/τριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής (Universita degli Studi di Napoli, Federico II, Italy), όταν σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία, κατά την ορισθείσα περίοδο πραγματοποίησης του nomination, ήτοι  3-14/7/2023.

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το Ίδρυμα Υποδοχής. Παρακαλούνται όπως ελέγχουν τακτικά το ιδρυματικό τους email, καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, στην οποία υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα (https://www.labstat.it/bip23/)

Για θέματα που αφορούν την επιχορήγηση από το ΙΚΥ, μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Erasmus του Ιδρύματος (erasmusmobility@aueb.gr).

Εκ της Γραμματείας

Αθήνα, 29/05/2023