Αποτελέσματα Αιτήσεων για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση

Αθήνα, 05/10/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελής επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Χειμερινής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Σύμφωνα με τον υπάρχον κανονισμό του τμήματος ισχύουν τα εξής:

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών (3ο έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο/η φοιτητής/τρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Δ. Καρλής, αποφάσισε για τη διάθεση 6 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά την χειμερινή περίοδο που είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ όψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

6170050

4

75,46

2

6170063

4

72,74

3

6160098

5

69,62

4

6150031

6

68,52

5

6150100

6

66,62

6

6140035

7

64,28

Επίσης εγκρίνεται λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ακυρώσει την αίτηση του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

6150048

6

64,04

2

6160096

5

63,78

3

6160106

5

63,70

4

6160099

5

60,98

5

6160079

5

57,70

6

6150089

6

54,04

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».