Μεταβατικές Διατάξεις

Μεταβατικές Διατάξεις  

  1. Οι  φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων (δηλαδή με εγγραφή πριν το 2015)  συνεχίζουν με το ως τώρα πρόγραμμα για ακόμα 4 χρόνια (έως και το ακαδ. έτος 2018-19). Αν μέχρι τότε δεν έχουν πάρει πτυχίο θα πρέπει να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

  2. Για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που δεν έχουν προαγωγικό βαθμό στο υποχρεωτικό μάθημα «Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων» το οποίο δεν προσφέρεται πια, οφείλουν να δηλώσουν και να επιτύχουν στο υποχρεωτικό μάθημα «Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα».

  3. Για τα υποχρεωτικά μαθήματα οι αντιστοιχίες είναι οι εξής:

  • «Γραμμική Άλγεβρα» αντιστοιχίζεται με «Γραμμική Άλγεβρα Ι».
  • «Εισαγωγή στη Στατιστική» αντιστοιχίζεται με «Εισαγωγή  στις  Πιθανότητες και  Στατιστική με R».
  1. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνολικά (ανά εξάμηνο σπουδών) οι αντιστοιχίσεις των μη-καταργούμενων μαθημάτων του παλιού προγράμματος σπουδών με μαθήματα του νέου προγράμματος, σημειώνοντας με αστερίσκο (*) τα μαθήματα που παραμένουν ως έχουν και στα δύο προγράμματα.

  2. Ως προς τον αριθμό των μαθημάτων  που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές: για τους φοιτητές που είναι ήδη στο τμήμα θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ως τώρα για ακόμα 4 χρόνια (χρονιές 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19).  Μετά, όπως παραπάνω, μεταπηδούν στο καινούριο πρόγραμμα και τους περιορισμούς του.

  3. Όσοι φοιτητές έχουν περάσει μαθήματα του παλιού προγράμματος αυτά διατηρούν τις ΠΜ που είχαν όταν τα πέρασαν.

  4. Αν κάποιος φοιτητής έχει ήδη περάσει ένα μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών, δεν μπορεί να δηλώσει το μάθημα με το οποίο έχει αντιστοιχηθεί.

Πίνακας αντιστοίχισης  μαθημάτων παλιού και νέου προγράμματος

Α΄

Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Β΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6001

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Πιθανότητες Ι

6142

Θεωρία Κατανομών

Πιθανότητες ΙΙ

6031

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή  στις πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ)

6012

Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων

*

6041

Μαθηματικός Λογισμός Ι

*

6042

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ

*

6051

Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές

Γραμμική Άλγεβρα Ι

6122

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R

*

Γ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Δ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6033

Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες

Δειγματοληψία

6014

Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων

καταργήθηκε

6023

Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση

Γραμμικά Μοντέλα

6144

Θεωρητική Στατιστική

*

6143

Μαθηματικός Λογισμός ΙΙΙ – Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση

Μαθηματικές Μέθοδοι

6134

Δημογραφική Στατιστική

*

6113

Μη Παραμετρική Στατιστική

*

6124

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής

Αναλογιστικά ΙΙ

6123

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

*

6114

Αριθμοδείκτες και Επίσημες Στατιστικές

Επίσημες Στατιστικές

6103

Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων

καταργήθηκε

6112

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

*

6163

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

*

6266

Αναλογιστική Στατιστική

καταργήθηκε

6133

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

*

6256

Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου & Ολοκλήρωσης με Αναφορές στη Θεωρία Πιθανοτήτων

ΕΘΣΠ: Εισαγωγή στη Θεωρία Μέτρου με Αναφορές στις Πιθαν. & τη Στατιστική

6153

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

*

6727

Στατιστική Εργασία 

καταργήθηκε

Ε΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

ΣΤ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6005

Ανάλυση Δεδομένων Ι

*

6126

Στοχαστικές Ανελίξεις

Στοχαστικές Διαδικασίες  Ι

6145

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

*

6136

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

*

6225

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα

*

6106

Στατιστική κατά Bayes

*

6125

Στοχαστικά Μοντέλα & Προσομοίωση

Προσομοίωση

6116

Θεωρία Πιθανοτήτων

*

6175

Οικονομετρία

*

6176

Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα

*

6235

Θεωρία Κινδύνου

καταργείται

6246

Βιοστατιστική & Επιδημιολογία

Βιοστατιστική Ι

6115

Υπολογιστική Στατιστική

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

6226

ΕΘΠΣ: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Συνταξιοδοτικά & την Κοινωνική Ασφάλιση

Ειδικά θέματα  Στατιστικής και Πιθανοτήτων

6135

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ατυχημάτων

Αναλογιστικά Ι

6276

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Οικονομετρία

6614

Στατιστικές Μέθοδοι στην Οικολογία

Στατιστικές μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

6637

Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά

καταργείται

Ζ΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

Η΄ Εξάμηνο

ΤΙΤΛΟΣ

Μάθημα του νέου προγράμματος στο οποίο αντιστοιχίζεται

6127

Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές

Στατιστική Μάθηση

6118

Ανάλυση Επιβίωσης

Βιοστατιστική ΙΙ

6137

Περιβαλλοντική Στατιστική

Στατιστικές μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία

6108

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

*

6617

Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά

καταργήθηκε

6128

Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών

Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληψίας

6627

Διαχείριση Κινδύνου Ι

καταργήθηκε

6158

Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

καταργήθηκε

6607

Ειδικά Θέματα Δειγματοληπτικών Ερευνών

καταργήθηκε

6618

Διαχείριση Κινδύνου ΙΙ

καταργήθηκε

6646

Στατιστική στον 21ο Αιώνα

καταργήθηκε