Ανάλυση Επενδύσεων

Κωδικός: 
8131
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Το μάθημα Ανάλυση Επενδύσεων στοχεύει στην παρουσίαση στον φοιτητή των σύγχρονων κριτηρίων, μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την κατανόηση, αποτίμηση, σύγκριση και λήψη βέλτιστων κατά περίπτωση επενδυτικών αποφάσεων. Προσφέρει μια ισορροπημένη και συνεκτική εικόνα των επενδυτικών επιλογών έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην πράξη και οργανώνει τις θεματικές ενότητες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή τους. Το μάθημα στοχεύει τόσο στην θεωρητική κατάρτιση όσο και στην εξοικείωση με εφαρμογές, αναλυτικά εργαλεία και πρακτικά προβλήματα. Προαπαιτεί βασικές γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και χρηματοοικονομικής. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνουν σχετικές αναφορές σε πρόσφατα case studies από τον διεθνή και Ελλαδικό επενδυτικό χώρο.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες: 
Ι. Εισαγωγή στις Επενδύσεις 
ΙΙ. Διαχείριση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου 
ΙΙΙ. Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων 
ΙV. Διαχείριση και Αποτίμηση Χαρτοφυλάκιου Μετοχών & Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος