Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Κωδικός: 
8187
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA) και την οργανική τους αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους για την ανάλυση της συνεχούς ροής πληροφοριών σε offline δίκτυα (π.χ. δίκτυα εργαζομένων στις αγορές εργασίας, δίκτυα οργανισμών στις αγορές προϊόντων κ.λπ.) και σε online δίκτυα (π.χ. Facebook posts, twitter feeds, google maps check-ins κτλ.) με στόχο τον εντοπισμό των μορφών διάδοσης πληροφοριών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αναλυτή. Το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις απειλές που προκύπτουν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Θα καλυφθούν επίσης τα ζητήματα της διάδοσης της καινοτομίας και της διάδοσης πληροφοριών μέσω δικτύων. Τέλος, οι μαθητές θα εισαχθούν στις έννοιες της σοφίας του πλήθους και της κοινωνικής μάθησης, διερευνώντας τους όρους υπό τους οποίους η σύγκλιση της κοινής γνώμης (ασυμπτωτική μάθηση) ή της αγέλης μπορεί να εμφανιστεί στα κοινωνικά δίκτυα.