Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων

Κωδικός: 
8139
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της πληροφορικής, μέσα από την ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων από το διεθνές περιβάλλον στην τάξη, ώστε να μπορούν να τις αναγνωρίσουν και να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά στην πράξη.

Το μάθημα αυτό αφορά στην πρόσληψη γνώσεων αναφορικά με την διοίκηση πληροφορικών συστημάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε να γίνεται καλή διαχείριση των πληροφοριακών πόρων. Τέσσερις κύριες διαστάσεις ορίζουν τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος

  • Ο στρατηγικός ρόλος της πληροφορικής στη σύγχρονη επιχείρηση και η χάραξη στρατηγικής για τους πληροφοριακούς πόρους και συστήματα
  • Ο επιχειρηματικός ρόλος της πληροφορικής ως εργαλείο στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής λειτουργίας και διοίκησης και οι διοικητικές ικανότητες που συνδέονται με αυτόν - ο ρόλος του υπεύθυνου πληροφορικής σε ένα οργανισμό
  • Η διάρθρωση της λειτουργίας (τμήμα/ υπηρεσίες) πληροφορικής στην σύγχρονη επιχείρηση, η στελέχωση και η διαχείριση έργων πληροφορικής.
  • Ευρύτερα θέματα που αφορούν τη χρήση της πληροφορικής στη σύγχρονη επιχείρηση

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Ροή και ανταλλαγή πληροφοριών στους οργανισμούς
  2. Διαχείριση αλλαγών κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) στους οργανισμούς
  3. Διαχείριση πληροφοριακών πόρων και τμήματος πληροφορικής
  4. Ευρύτερα ζητήματα διαχείρισης πληροφοριών (π.χ., ιδιωτικότητα) και κοινωνικές τους προεκτάσεις
  5. Στρατηγική σημασία και τάσεις ανάπτυξης της πληροφορικής διεθνώς