Επιτυχής Πιστοποίηση του Τμήματος ΔΕΤ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με τετραετή διάρκεια ισχύος (από 17/07/2019 έως 16/07/2023).

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΤ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Ιδιαίτερα τιμητικές είναι οι διαπιστώσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης, όσον αφορά τα Στοιχεία Καλής Πρακτικής που συνθέτουν και την ταυτότητα του Τμήματος, όπως καταγράφεται στην σχετική Έκθεση:

  • Η Επιτροπή εντυπωσιάστηκε θετικά από τις σύγχρονες γνώσεις και την καινοτόμο τεχνική εμπειρία της Σχολής, η οποίασχεδίασε ένα πολύ εκπαιδευτικό, καλοσχεδιασμένο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές του.
  • Το Τμήμα είναι μοναδικό όσον αφορά το πρόγραμμα υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, διαφοροποιείται και με την επιπρόσθετη απαίτηση "Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας", ειδικά ως συνέχεια ή επέκταση της άσκησης πρακτικής άσκησης.
  • Το Τμήμα εξέτασε σοβαρά την έκβαση της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης, εφαρμόζοντας το 80% των συστάσεων που έλαβε.
  • Το Τμήμα επιτελεί καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο και παραμένει ηγετικός Θεσμός στο δια-τομεακό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Το έργο που πραγματοποιείται, όσον αφορά την πρόσληψη, καθοδήγηση και προώθηση των μελών του Τμήματος του Τμήματος είναι εξαιρετικά αξιέπαινο. Η Επιτροπή Πιστοποίησης συγχαίρει το Τμήμα για την εδραίωση μιας σταθερής πορείας για Ακαδημαϊκή Αριστεία σε έναν πρωτοποριακό τομέα.

Το ΔΕΤ ευχαριστεί θερμά την ΑΔΙΠ και τα εκλεκτά μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης για την άρτια κι εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης και δεσμεύεται να αξιοποιήσει τις συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση αποτελεί το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών της κοινότητας του ΔΕΤ κι επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσήλωσης τους στην Ακαδημαϊκή Αριστεία, μεριμνώντας με συνέπεια στη δημιουργία του βέλτιστου περιβάλλοντος σπουδών, διδασκαλίας και εργασίας για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό.