Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+ 2021-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Kινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι η τμηματική ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 12:00 Διαδικτυακά

Στην παρουσίαση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων.

Θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές του  Τμήματος:

  • κα Βουδούρη Ειρήνη, Καθηγήτρια
  • κος Βρεχόπουλος Αδάμ ,Αν. Καθηγητής
  • κος Soderquist Klas-Eric, Kαθηγητής

και η διοικητική υπεύθυνη για το Τμήμα κα Κατζιλιέρη Αύρα

Συμμετοχή με χρήση του ακόλουθου συνδέσμου στο MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYxMGRjMDEtMDZkMy00MWJkLThmY2UtNTA3ODBiY2ZkZTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2255a29780-76a2-48e9-a624-7db9774489f8%22%7d

ΑΘΗΝΑ, 01/03/2020
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ