Προκήρυξη για Μεταδιδακτορικό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 614, 210 8203 622, 210 8203 865
47 A Evelpidon & 33 Lefkados Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 614, 622, 865
E-mail: postgrad_sob@aueb.gr / www.aueb.gr


Αρ. Πρωτ: 199

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 6η συνεδρίασή της (09/01/2024), να προβεί στην προκήρυξη μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας (Μ.Ε.), στο γνωστικό αντικείμενο

“Αντιδράσεις Υποψηφίων στην Ασύγχρονη Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης”.

και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Οδηγό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α. (https://www.aueb.gr/sites/default/files/2022-3-24_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 614, 622, 865), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής Επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί / δημοσιευθεί από τον / την υποψήφιο/α.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε.

Τα υποδείγματα των απαιτούμενων εντύπων είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα του Οδηγού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ο.Π.Α.: https://www.aueb.gr/sites/default/files/2022-3-24_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf.

Αθήνα, 09/01/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

* Η υπογραφή έχει τεθεί και βρίσκεται στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα