Προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 8203110
email: cs@aueb.gr

Αθήνα : 05-09-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 14919

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων,

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141)
 2. Την με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173, του ν.4957/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ)
 3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (συνεδρία 2η/30.09.2022/1) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Ο.Π.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.
 4. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. (συνεδρία 3η/21.12.2022/5) περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023,
 5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (συνεδρία 13η/11-7-2023)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος κορμού, 1ου εξαμήνου, «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»
 • Γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος κορμού, 3ου εξαμήνου, «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ»
 • Γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για την αυτοδύναμη διδασκαλία επιλογής μαθήματος κατεύθυνσης, 7ου εξαμήνου, «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Η απασχόληση θα είναι μερική δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η ύπαρξη:

 • Διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης,
 • Δημοσιεύσεων - με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης - σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών.

Κωλύματα (άρθρο 173, παράγραφος 9 του Ν. 4957/2022):

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 1. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού
 2. Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 3. ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 4. συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπάλληλοι με σχέση
 5. δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 6. φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: dmst@aueb.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ΔιαβατηρίουΑναλυτικό Βιογραφικό
 3. ΣημείωμαΑντίγραφα Τίτλων
 4. Σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, Α’ 141)
 5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει)
 7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά από το www.gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού και στη Διεύθυνση Οικονομικού.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ειρήνη Βουδούρη

Καθηγήτρια