Σεμινάριο: "Ασθενείς ροές σε ακολουθίες δίτιμων δοκιμών: Κατανομές και εφαρμογές"

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ομιλητής: Σπύρος Δαφνής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλος: "Ασθενείς ροές σε ακολουθίες δίτιμων δοκιμών: Κατανομές και εφαρμογές"

Αίθουσα Τ105, Νέο κτίριο ΟΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Οι κατανομές σχετιζόμενες με ροές (runs) επιτυχιών σε ακολουθίες δίτιμων δοκιμών έχουν μελετηθεί εκτεταμένα στη βιβλιογραφία λόγω της ευρείας εφαρμοσιμότητας τους σε πληθώρα ερευνητικών περιοχών. Καθώς η πολυπλοκότητα των υπό μελέτη προβλημάτων αυξάνεται, καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή και μελέτη γενικευμένων ροών. Μία πρώτη κατηγορία γενικευμένων ροών, που έχουν επίσης μελετηθεί εκτεταμένα, είναι οι σαρώσεις (scans). Πρόσφατα, έχει εισαχθεί μια δεύτερη κατηγορία γενικευμένων ροών, οι ασθενείς ροές (Dafnis and Makri (2022a, 2022b)). Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν αποτελέσματα σχετικά με τις κατανομές ασθενών ροών και νέα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν καταστήσει εφικτή την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτών. Τέλος, θα περιγραφούν εφαρμογές των νέων αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας, όπου η νέα θεωρία που έχει αναπτυχθεί οδηγεί σε βελτιωμένα διαγράμματα ελέγχου.

Dafnis, S. D., Makri F. S. (2022a). Weak runs in sequences of binary trials. Metrika, 85(5), 573-603.

Dafnis, S. D., Makri F. S. (2022b). Distributions related to weak runs with a minimum and a maximum number of successes: A unified approach. Submitted for publication.

Dafnis, S. D., Perdikis T., Papadopoulos G. K. (2022). Improved chi-square control charts with weak runs rules. Submitted for publication.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 11, 2022 - 13:00