Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

Η Επιχειρησιακή Έρευνα, ως παραδοσιακή προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό με την Επιχειρηματική Αναλυτική ως μία σύγχρονη και διευρυμένη όψη της, συνιστούν μία διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική περιοχή, η οποία μάλιστα βιώνει μία εκ νέου ακμή κατά την τελευταία δεκαετία, ακριβώς λόγω του αυξημένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των σύγχρονων προβλημάτων λήψης αποφάσεων.

Η κατεύθυνση αυτή παρέχει αφενός μεθόδους ανάλυσης δεδομένων κι αφετέρου μεθόδους για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την υπολογιστική επίλυση του συνόλου των εφαρμογών, οι οποίες αναλύονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (Logistics, Παραγωγή, Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Προγραμματισμός Έργων). Η έμφαση δηλαδή στην κατεύθυνση αυτή είναι περισσότερο στις μεθόδους και τις μαθηματικές ή αλγοριθμικές θεμελιώσεις των εφαρμογών και των υπολογιστικών προβλημάτων.

Συνεπώς ο σχεδιασμός της κατεύθυνσης στοχεύει σε μία οριζόντια (και όχι κάθετη) προσέγγιση όλων των εφαρμογών, με σκοπό ο απόφοιτος να είναι ευέλικτος και ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο απόφοιτος της κατεύθυνσης θα μπορεί εξίσου επιτυχώς να εργαστεί ως αναλυτής εντός μίας εξειδικευμένης επιχείρησης (στους τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, των logistics και των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης έργων κλπ) όσο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων εντός μίας συμβουλευτικής εταιρείας η οποία εξυπηρετεί άλλους οργανισμούς.

Παράλληλα, η οριζόντια προσέγγιση της κατεύθυνσης οδηγεί στη δόμηση ενός στέρεου υποβάθρου σε αναλυτικές και υπολογιστικές μεθόδους λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Το υπόβαθρο αυτό μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά αντικείμενα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (από Επιστήμη Υπολογιστών μέχρι Διοίκηση Επιχειρήσεων και φυσικά Επιχειρηματική Αναλυτική). Το περιεχόμενο των μαθημάτων της κατεύθυνσης περιλαμβάνει:

  • Την εμβάθυνση σε μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων
  • Την εξέταση θεμελιωδών αλλά και εξειδικευμένων θεμάτων Διοίκησης Παραγωγής και Λειτουργιών
  • Την ενδελεχή εξέταση μεθόδων Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
  • Το σχεδιασμό αλγορίθμων και μεθόδων Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης
  • Την μοντελοποίηση στοχαστικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων μέσω στοχαστικών διαδικασιών ή προσομοίωσης
  • Την εμβάθυνση σε θέματα Επιχειρηματικής Αναλυτικής και ειδικότερα σε θέματα τεχνολογιών εξατομίκευσης καθώς και σε θέματα ανάλυσης δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το σύνολο των μαθημάτων περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και ανάλυση-επίλυση εφαρμογών και περιπτώσεων μελέτης, καθώς και την εισαγωγή στη χρήση σχετικού λογισμικού ή στο προγραμματισμό αλγορίθμων.

Μαθήματα Κατεύθυνσης