Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

Ιστοθέση: https://www.executivemba.aueb.gr/el/

Το Executive MBA ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1998 και συμμετέχουν τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το Επισπεύδον Τμήμα (δηλαδή υπεύθυνο για τον συντονισμό και την οργάνωση) είναι το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διευθυντής του προγράμματος είναι ο καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αναπτύσσει τους αυριανούς ηγέτες των επιχειρήσεων και οργανισμών. Εκτός από τις σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των δεξιοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Η ισορροπία μεταξύ θεωρητικού υπόβαθρου και επαγγελματικού προσανατολισμού, το ακαδημαϊκό επίπεδο, οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης, καθώς και η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία των καθηγητών, διασφαλίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία από την απόκτηση του πτυχίου τους.

Είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ), πιστοποίηση η οποία ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2021 κατέλαβε την 26η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 5 εξάμηνα. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και το πέμπτο εξάμηνο διατίθεται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της κατ’ επιλογήν διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος φοιτητής να ολοκληρώσει το πρόγραμμα νωρίτερα από 5 εξάμηνα, εάν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προετοιμάζει και τη διπλωματική του εργασία.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διοικείται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των τριών Τμημάτων που υποστηρίζουν το Executive MBA. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντά στις μελλοντικές ανάγκες των στελεχών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στα πλαίσια του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος του 21ου αιώνα.

Οι τομείς ειδικεύσεις του προγράμματος είναι:

 • Στρατηγική Διοίκηση,
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Συμπληρωματικά του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως διαλέξεις ή/και σεμινάρια ξένων καθηγητών και διεθνών αναγνωρισμένων επιχειρηματιών και στελεχών, εκπαίδευση με υπαίθριες δραστηριότητες κλπ.

Στο Executive MBA γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Βαθμός πτυχίου.
 2. Διάρκεια, είδος και ποιότητα εργασιακής εμπειρίας (τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου).
 3. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή/και εργοδότες.
 4. Προσωπική συνέντευξη μέσω της οποίας αξιολογούνται τα εξής:
  4.1. Η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος από τους υποψηφίους (αναλυτική, συνολική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες).
  4.2. Η δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης του Προγράμματος (σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας).
  4.3. Η δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
 5. Καλή γνώση αγγλικώνπου αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Οι απόφοιτοι του Executive MBA ακολουθούν μια επιτυχημένη καριέρα μεταξύ των οποίων πολλοί, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών βρίσκονται ή αναλαμβάνουν θέσεις ανωτέρων ιεραρχικών επιπέδων (Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών).

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.