Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

Ιστοθέση: http://www.executivemba.aueb.gr

Το Executive MBA ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1999 και συμμετείχαν τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής. Το Επισπεύδον Τμήμα (δηλαδή υπεύθυνο για τον συντονισμό και την οργάνωση) είναι το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διευθυντής του προγράμματος είναι ο καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές και διοικητικές τους ικανότητες. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου ΜBA, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας (Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1085, 16 Οκτωβρίου 1998). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 24 μήνες. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Το τέταρτο εξάμηνο διατίθεται για την προετοιμασία και την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος φοιτητής να ολοκληρώσει το πρόγραμμα νωρίτερα από 24 μήνες, αν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προετοιμάζει και τη διπλωματική του εργασία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντά στις μελλοντικές ανάγκες των στελεχών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στα πλαίσια του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος του 21ου αιώνα. Οι τομείς ειδικεύσεις του προγράμματος είναι:

  • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διοικητικά Συστήματα και Διοίκηση Πληροφοριών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονο ως προς το περιεχόμενο του και τις μεθόδους εκπαίδευσης και συνδυάζει το υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με τις επαγγελματικές ικανότητες και εφαρμογές. Εκτός του ακαδημαϊκού προγράμματος, εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες (extra curriculum activities) όπως διαλέξεις ξένων καθηγητών και διεθνών αναγνωρισμένων επιχειρηματιών και στελεχών, εκπαίδευση με υπαίθριες δραστηριότητες κλπ.

Οι απόφοιτοι του Executive MBA, έχουν επιτυχημένη καριέρα μεταξύ των οποίων πολλοί είναι ήδη σε θέσεις ανωτέρων ιεραρχικών επιπέδων (Δ/ντών, Γενικών Δ/ντών),

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία (μετά τη λήψη του πτυχίου). Λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων και των σημαντικών απαιτήσεων του προγράμματος εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η αξιολόγηση του φακέλου (βιογραφικό, συστατικές επιστολές, κλπ.) των υποψηφίων, η συνέντευξη από ειδική επιτροπή καθηγητών και πιθανή εξέταση αν κριθεί απαραίτητη. Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Προϋπηρεσία (χρόνος, ποιότητα)
  • Βαθμός πτυχίου - μεταπτυχιακές σπουδές
  • Συστατικές επιστολές
  • Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του προγράμματος

Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου είναι η τουλάχιστον τριών χρόνων πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών