Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Κωδικός: 
8169
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στην κατανόηση επιλεγμένων κρίσιμων θεμάτων που άπτονται της στρατηγικής και καινοτομίας. Ειδικότερα εστιάζεται σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών και διαχείριση της στρατηγικής αλλαγής, στην εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα, και, τέλος, στην διαχείριση και αξιοποίηση της καινοτομίας. Στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των φοιτητών πάνω σε έννοιες, μεθοδολογίες και «εργαλεία» με εφαρμογή στα θέματα που εξετάζονται και σε διαφορετικού τύπου επιχειρηματικά περιβάλλοντα (π.χ. μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) αξιοποιώντας μελέτες περίπτωσης και εργαστηριακές εφαρμογές.

Το μάθημα εξετάζει θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση στρατηγικής, την εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα, και την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μάθημα 1: Βασικές έννοιες στρατηγικής αλλαγής και καινοτομίας
 • Μάθημα 2: Υλοποίηση στρατηγικής: από το σχεδιασμό στην εκτέλεση
 • Μάθημα 3: Διοίκηση στρατηγικής αλλαγής
 • Μάθημα 4: Σχεδιάζοντας την δομή για στήριξη στρατηγικής
 • Μάθημα 5: Χρησιμοποιώντας το σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού
 • Μάθημα 6: Εταιρική διακυβέρνηση: αρχές και στόχοι, ρόλος ΔΣ
 • Μάθημα 7: Εταιρική διακυβέρνηση: κρίσιμα θέματα, τάσεις
 • Μάθημα 8: Στρατηγικές για βιωσιμότητα και κοινωνική υπευθυνότητα
 • Μάθημα 9: Στρατηγικές για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Μάθημα 10: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 • Μάθημα 11: Διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Μάθημα 12: Γνώση και Μάθηση
 • Μάθημα 13: Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας