Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Στόχοι της κατεύθυνσης των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν είναι:

 • Να παρέχει μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται εξειδικευμένη γνώση τόσο στην θεωρία όσο και (σημαντικότερα) στην πρακτική εφαρμογή, για τις κύριες κατηγορίες πληροφοριακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται στο επιχειρηματικό και οργανωσιακό περιβάλλον, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και διοίκησής τους, με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Να κεφαλαιοποιεί και να εξειδικεύει τις σημαντικές βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής (computing) που έχει αποκτήσει ο σπουδαστής του τμήματος στα πρώτα έτη σπουδών του μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων πληροφορικής που έχει παρακολουθήσει
 • Να δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο σύγχρονων και επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων ανάπτυξης πληροφοριακής τεχνολογίας:
  • Apps and software re-use,
  • Business Analytics,
  • User experience (UX),
  • Business Process Modelling and ERP,
  • Information Resource Management
 • Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν:

 • Ως στελέχη ειδίκευσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακές εφαρμογές/ υπηρεσίες κλπ.
 • Ως στελέχη σε θέσεις αναλυτών, προγραμματιστών ή υπευθύνων έργων (project managers) πληροφοριακών συστημάτων
 • Ως ειδικοί σε νέες ειδικότητες που σχετίζονται με: κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη κινητών εφαρμογών, ηλεκτρονική μάθηση, επιχειρήσεις του διαδικτύου, διαχείριση γνώσης, ψηφιακά μέσα και το ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Ως στελέχη (αλλά και ιδρυτές) καινοτόμων νέων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες με έμφαση το διαδίκτυο, τις κινητές συσκευές και άλλα ψηφιακά μέσα

Μαθήματα Κατεύθυνσης