Ερευνητικά Δοκίμια

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

DEPARTMENT OF ECONOMICS

WORKING PAPERS (Archive)

In English
59. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business and Ourania Korka, Research Center of the Athens University of Economics and Business. MODELLING FARMERS' LAND USE  DECISIONS.Forthcoming in : Applied Economics Letters, 2001.

82. Nicholas Baltas, Athens University of Economics and Business. PRIVATE INVESTMENT AND THE DEMAND FOR LOANABLE FUNDS IN THE GREEK AGRICULTURAL SECTOR. Published in : Journal of Policy Modeling, 21 (1) : 67 - 88, 1999. 

96.†Nikos P. Siakantaris Athens University of Economics and Business. LABORATORY EXPERIMENTATION IN ECONOMICS UNDER THE MICROSCOPE. (June 1998).

103. Helen Caraveli, Athens University of Economics and Business. TESTING THE INTENSIFICATION HYPOTHESIS FOR EU AGRICULTURE. (February 1999).

106. Emmanuel Drandakis, Athens University of Economics and Business. THE ENVELOPE THEOREM IN ITS PROPER PERSPECTIVE. (April 1999). 
intro 1   intro 2   abstract  appendix 1  appendix 2  appendix 3  references  table 1 

108. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business and Anastasios Xepapadeas, University of Crete. ACCELERATING VEHICLE REPLACEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION : THE CASE E OF PASSENGER CARS IN GREECE. Published in: Journal of Transport Economics and Policy, Vol.33, Part3, pp 329-42, 1999.

114. George C. Bitros and Epaminondas J. Panas, Athens University of Economics and Business. ANOTHER LOOK AT THE INFLATION-PRODUCTIVITY TRADE-OFF. Forthcoming : Indian Journal of Applied
Economics.
  table1  table2

115. Emmanuel Drandakis, Athens University of Economics and Business. CARATHEODORY'S THEOREM ON CONSTRAINED OPTIMIzATION AND COMPARATIVE STATICS. (May 2000).

119. Efthymios Tsionas, Athens University of Economics and Business. BAYESIAN INFERENCE IN THE NONCENTRAL STUDENT-T MODEL. Forthcoming in: Journal of Computational and Graphical Statistics, 2001.

121. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business, and Anastasios Xepapadeas, University of Crete. CAR REPLACEMENT AND ENVIRONMENTAL POLICY IN THE EU: THE CASE OF GREECE.Published in: C. Paraskevopoulos, et al., Globalization and the Political Economy of Trade Policy, Chapter 10,pp. 173-192. 

123. Andreas A. Andrikopoulos, John Ch. Loizides and Kyprianos P. Prodromidis, Athens University of Economics and Business. FISCAL POLICY AND POLITICAL BUSINESS CYCLES IN THE EU. Published in:European Journal of Political Economy, Vol. 20, pp. 125-152, 2004.

124. George C. Bitros and Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business. A CONSISTENT APPROACH TO COST EFFICIENCY MEASUREMENT. Forthcoming in: Oxford Bulletin of Economics and Statistics.

125. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business. EUROPEAN UNION ENLARGEMENT:AN HISTORIC MILESTONE IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION. Published in : Atlantic Economic Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 254-265, 2001.

126. George C. Bitros and Elias G. Flytzanis, Athens University of Economics and Business. TOWARDS A GENERAL THEORY OF REAL CAPITAL. Forthcoming in: George C. Bitros and Yannis Katsoulakos (eds),Essays in Honour of Emmanuel Drandakis, Edward Elgar Publishers, London.

 127. Sophia Dimelis and Helen Louri, Athens University of Economics and Business. FOREIGN OWNERSHIP AND PRODUCTION EFFICIENCY: A QUANTILE REGRESSION ANALYSIS. Published in: Oxford Economic Papers, Vol. 54, 449-469, 2002.

129. Natasha Miaouli, Athens University of Economics and Business. OPTIMAL WAGE FORMATION AND RENT EXTRACTION: Evidence from five European Countries. (June 2001).

130. Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business. STOCHASTIC FRONTIER MODELS WITH RANDOM COEFFICIENTS. Forthcoming in : Journal of Applied Econometrics, 2001.

131. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business. THE COMMON AGRICULTURAL POLICY: PAST, PRESENT AND FUTURE. Published in : F. Columbus (Ed.) European Economic and Political Issues III, Nova Science Publishers, Inc., New York, 2001, Chapter 7, pp. 97-116.

132. George Fotopoulos, University of Thessaly, and Helen Louri, Athens University of Economics and Business. DETERMINANTS OF FIRM GROWTH: AN INTEGRATED EMPIRICAL ASSESSMENT. (July 2001). 

133. Mike Pournarakis, Athens University of Economics and Business. FIXITY OF EXCHANGE RATES AND EFFICIENCY OF MONETARY POLICY IN THE EUROPEAN TRANSITION ECONOMICS. THE  EXPERIENCE OF THE LATE 1990’s. (September 2001).

134. Barry Bosworth, Brookings Institution and Tryphon Kollintzas, Athens University of Economics and Business, CEPR and IMOP. ECONOMIC GROWTH IN GREECE: PAST PERFORMANCE AND FUTURE  PROSPECTS. Forthcoming in:Brookings Papers on Economic Activity, 2001.

135. George D. Demopoulos, Athens University of Economics and Business, Nicholas A. Yannacopoulos, University of Piraeus, and Stanton A. Warren, Niagara University. MONETARY UNIONS, ADJUSTMENT MECHANISMS AND RISK-SHARING: CAN MARKET FORCES REPLACE FISCAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION? (October 2001).

136. Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business. LIKELIHOOD-BASED COMPARISON OF STABLE PARETIAN AND COMPETING MODELS: EVIDENCE FROM DAILY EXCHANGE RATES. (November 2001).

138. Mike Pournarakis, Athens University of Economics and Business. DEVELOPMENT INTEGRATION AND FDIs IN THE BALKANS. (January 2002).

139. Jennifer Cavounidis, Athens University of Economics and Business and National Labour Institute. MIGRATION IN SOUTHERN EUROPE AND THE CASE OF GREECE. Published in: International Migration, Vol. 40, No. 1, 2002, pp. 45-70.

140. Ioanna Pepelasis Minoglou, Athens University of Economics and Business. ‘ETHNIC MINORITY GROUPS IN INTERNATIONAL BANKING: GREEK DIASPORA BANKS OF CONSTANTINOPLE AND OTTOMAN STATE FINANCES, c.1840-1881’. Forthcoming in : Financial History Review, Vol. 9, Part II, October 2002.

142. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business. THE WELFARE EFFECTS OF THE BERLIN CAP AGREEMENT ON GREEK AGRICULTURE. Published in: C. Paraskevopoulos et al., Globalization and Economic Growth: A Critical Evaluation, Toronto: APF Press 2002, Ch. 17, pp. 241-256.

143. Athanasios Episcopos, Athens University of Economics and Business. THE IMPLIED BANK INSURANCE FUND UNDER CREDIT RISK. (June 2002).

146. Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business and Dimitris K. Christopoulos, Panteion University. COINTEGRATION MODELING OF INTERRELATED FACTOR DEMANDS: With an application to labor-import substitution in the European Union. (September 2002).

147. George Economides, University of Cyprus and Athens University of Economics and Business, and Natasha Miaouli, Athens University of Economics and Business. ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL POLICY WITH FEDERAL REDISTRIBUTIVE TRANSFERS. (November 2002).

148. Athanasios Episcopos, Athens University of Economics and Business. THE PRICING OF MULTIPLE OPTIONS WITH DEFAULT RISK. (February 2003).

149. Sophia Dimelis and Helen Louri, Athens University of Economics and Business. FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TECHNOLOGY SPILLOVERS: WHICH FIRMS REALLY BENEFIT? Forthcoming in : Weltwirtschaftliches Archiv , June 2004.

150. George P. Mitsopoulos and Michael A. Magdalinos, Athens University of Economics and Business. PEARSON ESTIMATORS IN REGRESSION ANALYSIS. (May 2003).

 151. George P. Mitsopoulos and Michael A. Magdalinos, Athens University of Economics and Business. A MODIFIED LEAST SQUARES ESTIMATOR IN ESTIMATING GENERATED REGRESSOR MODELS. (May 2003).

152. Subal C.Kumbhakar, State University of New York, and Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business. MEASURING TECHNICAL AND ALLOCATIVE INEFFICIENCY IN THE TRANSLOG COST SYSTEM: A BAYESIAN APPROACH. (September 2003).

153. Subal C.Kumbhakar, State University of New York, and Efthymios G. Tsionas, Athens University of Economics and Business. BAYESIAN ANALYSIS OF INPUT-ORIENTED TECHNICAL EFFICIENCY. (September 2003).

154. George C. Bitros, Athens University of Economics and Business. SCALE, SCOPE AND ENTREPRENEURSHIP. Forthcoming in: Youssef Cassis and Ioanna Pepelasis Minoglou (eds) 2004, Entrepreneurship in Theory and History(Palgrave: London).

155. George C. Bitros, Athens University of Economics and Business, and Anastassios Karayiannis, University of Piraeus. THE LIBERATING POWER OF ENTREPRENEURSHIP IN ANCIENT ATHENS. Forthcoming in: Youssef Cassis and Ioanna Pepelasis Minoglou (eds) 2005, Entrepreneurship: Country Studies. A Historical Perspective, (Palgrave:London).

156. Nicholas C. Baltas, Athens University of Economics and Business. THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION. Published in: N. Nugent (Ed.), European Union Enlargement (Hampshire: Palgrave Macmillan), 2004, chapter 10, pp. 146-157.

159. George C. Bitros and Kyprianos P. Prodromidis, Athens University of Economics and Business. WELFARE BENEFITS AND THE RATE OF UNEMPLOYMENT: SOME EVIDENCE FROM THE EUROPEAN UNION IN THE LAST THIRTY YEARS. (Sept. 2004). 

160. George C. Bitros Professor of Economics And Elias Flytzanis Professor of Mathematics, Athens University of Economics and Business . UTILISATION AND MAINTENANCE  IN A MODEL WITH TERMINAL SCRAPPING. 

161. Efthymios G. Tsionas. LIKELIHOOD EVIDENCE ON THE ASSET RETURNS PUzzLE. (Nov. 2004).

 

163.Nikolaos Floros, Cooperative Bank of Chania and Andriana Vlachou, Athens University of Economics andBusiness. ENERGY DEMAND AND ENERGY-RELATED CO2 EMISSIONS IN GREEKMANUFACTURING: ASSESSING THE IMPACT OF A CARBON TAX. Published in: Energy Economics,27, pp. 387-413, 2005.

164.George C. Bitros. MODELS FOR RANKING EUROPEAN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING WITHAN APPLICATION TO DATA FROM GREECE. (June 2005).

165. Kostas Axarloglou, Democritus University of Thrace, and Mike Pournarakis. CAPITAL INFLOWS IN THE BALKANS: FORTUNE OR MISFORTUNE? (June 2005).

167. Kostas Axarloglou, Democritus University of Thrace, and Mike Pournarakis. DO ALL FOREIGN DIRECT
INVESTMENT INFLOWS BENEFIT THE LOCAL ECONOMY? (July 2005).

168. Nicholas C. Baltas. THE IMPACT OF ENLARGEMENT ON EU AGRICULTURE. Forthcoming in: C.Stefanou (Ed.), Book:Adjusting to the EU Enlargement: Recurring Issues in a New Setting. Cheltenham, Elgar Edward Publishing Co., 2006, ch.3, pp. 49-61.

169. George C. Bitros and Epaminondas E. Panas. THE INFLATION-PRODUCTIVITY TRADE-OFFREVISITED. (Nov. 2005).

170. George C Bitros and Elias G Flytzanis. THE OPTIMAL LIFETIME OF ASSETS.(Dec.2005)

171. George C Bitros 
Some novel implications of replacement and scrapping (Dec.2005)

172. Efthymios G. Tsionas.   MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF STOCHASTIC FRONTIER MODELS BY THE FOURIER TRANSFORM (March 2006) 

173. Jim Malley, Univ. of Stirling and CESifo, A. Philippopoulos, AUEB and CESifo, and Ulrich Woitek, Univ. of zurich and CESifo. ELECTORAL UNCERTAINTY, FISCAL POLICY AND MACROECONOMIC FLUCTUATIONS. (March 2006)

174. Ath. Petralias and Kyp. P. Prodromidis, Athens University of Economics and Business and Center of Planning  and Economic Research. EX ANTE vs EX POST GOVERNMENT BUDGET DEFICITS, THE EU-15 EXPERIENCE AT THE TURN OF THE CENTURY. (April 2006). 

175. Helen Caraveli, Efthymios G. Tsionas and J. Darzentas, Athens University of Economics and Business. EU GROWTH, CONVERGENCE AND THE KNOWLEDGE ECONOMY:AN EMPIRICAL INVESTIGATION.(July 2006).
 (Dec.2005) 

176. Helen Caraveli. TOWARDS A NEW EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT MODEL? AN ASSESSMENTOF THE EU’S RURAL DEVELOPMENT REGULATION IN GREECE. Published in:Economics and Rural Development, 2(1), 2006. 

177.Nicholas C. Baltas. THE EFFECTS OF THE REFORM OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON EU AGRICULTURE. Published in: J.A. Brox, R. Catterall and P.E. Koveos (eds), Structural Reform Transformation of Organization and Business, APF Press, Toronto, Canada, 2006, pp. 223-236. 

178. Evi Pappa, London School of Economics, Universitat Autonoma de Barcelona and CEPR and Vanghelis Vassilatos,Athens University of Economics and Business. THE UNBEARABLE TIGHTNESS OFBEING IN A MONETARY UNION: FISCAL RESTRICTIONS AND REGIONAL STABILITY. (September 2006). 

179. George C. Bitros and Ioanna Pepelasis Minoglou, Athens University of Economics and Business.ENTREPRENEURSHIP AND MARKET ORDER: SOME HISTORICAL EVIDENCE. (October 2006).

 

180. George C. Bitros, AUEB and Anastassios D. Karayiannis, Univ. of Piraeus. MORALITY, INSTITUTIONS AND ECONOMIC GROWTH: LESSONS FROM ANCIENT GREECE. (Nov. 2006).

181. George D. Demopoulos, European Chair Jean Monnet and AUEB and Nicholas A. Yannacopoulos , University of Piraeus. STABILITY AND WELFARE OF AN ENLARGED COMMON MARKET: A COOPERATIVE GAME APPROACH. (Dec. 2006).

182.George D. Demopoulos, European Chair Jean Monnet and AUEB, Nicholas A. Yannacopoulos, University of Piraeus, fand Stanton A. Warren , Niagara University. OPTIMAL RISK-SHARING IN A MONETARY UNION. (Dec. 2006).

183.George C. Bitros, THE OPTIMAL LIFETIME OF ASSETS UNDER UNCERTAINTY IN THE RATE OF EMBODIED TECHNICAL CHANGE. Forthcoming in: Metroeconomica.

185. Yannis Katsoulacos, AUEB and David Ulph , University of St. Andrews. SOCIAL WELFARE LOSSES UNDER R&D RIVALRY AND PRODUCT DIFFERENTIATION. (June 2007).

186. George C. Bitros, AUEB, Natali Hritonenko, Prairie View A&M University and Yuri Yatsenko , Houston Baptist University. INVESTMENT, REPLACEMENT AND SCRAPPING IN A VINTAGE CAPITAL MODEL WITH EMBODIED TECHNOLOGICAL CHANGE. (June 2007).

187. George C. Bitros, AUEB and Anastassios D. Karayiannis, Univ. of Piraeus. VALUES AND INSTITUTIONS AS DETERMINANTS OF ENTREPRENEURSHIP IN ANCIENT ATHENS. Forthcoming in: Journal of Institutional Economics . 

188. Nicholas C. Baltas. INVESTMENT IN THE GREEK PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTSAND FOOD: A PANEL DATA APPROACH. Published in: The Journal of Applied Business Research , vol. 23, No. 4, pp. 105-116, 2007.

189. George D. Demopoulos, European Chair Jean Monnet and AUEB, Nicholas A. Yannacopoulos, University of Piraeus, and Athanassios N. Yannacopoulos, AUEB. CURRENCY AREAS, ECONOMIC ASYMMETRIES, AND THE DYNAMIC OF ECONOMIC INTEGRATION. (Jan. 2008)

190. Yannis Katsoulacos, AUEB and David Ulph, University of St. Andrews. ON OPTIMAL LEGAL STANDARDS FOR COMPETITION POLICY WHEN FIRMS DO NOT KNOW THE SOCIAL WELFARE IMPLICATIONS OF THEIR ACTIONS. (Feb. 2008)
 

191.  Nicholas C. Baltas. AN ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE GREEK AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD MANUFACTURING SECTOR. Forthcoming inJournal of Economic Asymmetries 

192. George Bitros , AUEB. THE PROPORTIONALITY HYPOTHESIS IN CAPITAL THEORY : AN ASSESSMENT OF THE LITERATURE (March 2008) 

193. George Bitros, AUEB. AGGREGATION OF PRODUCER DURABLES WITH EXOGENOUS TECHNICAL CHANGE AND ENDOGENOUS USEFUL LIVES. (March 2008).

194.Efthymios Tsionas, AUEB, Nicholas C. Baltas, AUEB and Dionysios P. Chionis, Democritus Univ. of Thrace. COST STRUCTURE, EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN HELLENIC RAILWAYS. Published in: Journal of Economic Asymmetries, 2008, Vol. 5, No. 1, pp. 39-52.

195.George C. Bitros, AUEB. THE THEOREM OF PROPORTIONALITY IN MAINSTREAM CAPITAL THEORY: AN ASSESSMENT OF ITS CONCEPTUAL FOUNDATIONS. (This paper has evolved from Discussion Paper No.192 under the title “The Hypothesis of Proportionality in Capital Theory: An Assessment of the Literature”. The present covers only the theoretical  literature and it will be supplemented by another paper covering the empirical literature.) [Sept. 2009].

196.George C. Bitros, AUEB. THE THEOREM OF PROPORTIONALITY IN MAINSTREAM CAPITAL THEORY: AN ASSESSMENT OF ITS APPLICABILITY. (This paper has evolved from Discussion Paper No.192 under the title “The Hypothesis of  Proportionality in Capital Theory: An Assessment of the Literature”. It surveys the empirical literature and accompanies Discussion Paper No. 195 under the title “The theorem of Proportionality in Mainstream Capital theory: An Assessment of its Conceptual Foundations.) [Sept. 2009].

197. George D. Demopoulos, European Chair Jean Monnet and AUEB, Nicholas A. Yannacopoulos, University of Piraeus,  and Athanassios N. Yannacopoulos, AUEB. THEORY AND POLICY IN MONETARY UNIONS: INDETERMINACY AND OPTIMAL CONTROL. (Feb. 2010).

198.Stelios Arvanitis and Antonis Demos, AUEB. STOCHASTIC EXPANSIONS AND MOMENT APPROXIMATIONS
FOR THREE INDIRECT ESTIMATORS. (June 2010).

199.Yannis Katsoulacos, AUEB and David Ulph, Univ. of St. Andrews. THE WELFARE EFFECTS OF LEGAL
UNCERTAINTY AND ITS IMPLICATIONS FOR ENFORCEMENT PROCEDURES. (June 2010).

200.Ioanna Sapfo Pepelasis, AUEB. ENTREPRENEURIAL TYPOLOGIES IN A YOUNG NATION STATE: EVIDENCE
FROM THE FOUNDING CHARTERS OF GREEK SOCIETE ANONYMES, 1830-1909. Forthcoming in: Jose L.
Garcia-Ruiz and Pier Angelo Toninelli eds, The Determinants of Entrepreneurship: Leadership, Culture, Institutions.
London, Pickering and Chatto, 2010.

201.George C. Bitros, AUEB. TWO PUZZLES REGARDING THE REPLACEMENT RATIO IN THE CONTEXT OF
RENEWAL THEORY. Forthcoming in the Journal of Economic Methodology

202.Konstantine Gatsios, AUEB and Evmorfia Makantasi, AUEB. DISCRIMINATORY TARIFFS AND THE “MOST
FAVORED NATION” CLAUSE. (July 2010).

 Στα Ελληνικά

Γεώργιος Κ. Μπήτρος  
Ένα Ευέλικτο Υπόδειγμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Γεώργιος Κ. Μπήτρος   
Οι ρόλοι και η σημασία της επιχειρηματικότητας

Γ. Κ. Μπήτρου και  Α. Δ. Καραγιάννη 
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχειρηματικής Ηθικής: Μερικές Ενδείξεις από την Ελλάδα